Aktualitások

                             

ÉRTESÍTÉS

ÉRTESÍTJÜK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2018. NOVEMBER 10-ÉN (SZOMBAT)

ZÁRVA TART.

_________________________________________________________________________________________

                                      TÁJÉKOZTATÓ   BURSA  PÁLYÁZÓK részére!

Tájékoztatom, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában a pályázati beadási határidő és az önkormányzati döntési határidő is meghosszabbításra került.

Új határidő: a pályázat benyújtásának módosított határideje 2018. november 13.

A módosított pályázati dokumentumok az alábbi linken elérhetőek: www.emet.gov.hu

________________________________________________________________                         

                            Kút létesítése, fennmaradása

 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 24.§ (1) bekezdése alapján települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi-létesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvíz-készlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

ac) nem gazdasági célú vízigény;

b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízi-létesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez;

c) az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízi-létesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

A Korm. rendelet alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízi-létesítményekre) az építtetőnek vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 29.§ (4) bekezdése alapján „ha a vízi-munka elvégzése, illetve a vízi létesítmény megépítése vagy átalakítása jogerős hatósági engedély nélkül, vagy a jogerős hatósági engedélytől eltérően történt, a létesítő részére az üzemeltetési engedély kiadása megtagadható. Amennyiben a hatóság a vízi-munka, vízi létesítmény megvizsgálása után – az eset összes körülményeire is figyelemmel – a létesítő részére a fennmaradási engedélyt utólag megadja, egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetését kell előírni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízi-munka vagy vízhasználat esetén 1.000.000 forintig terjedhet. Természetes személyre a kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300.000 forintot.”

A Vgtv. 29.§ (7) bekezdése alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól az a létesítő, aki a 2016. június 4-ét megelőzően vízjogi engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízi-létesítmény vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak. A Korm. rendelet 27.§ (6) bekezdése alapján az engedély nélkül vagy attól eltérően megvalósított vízi-létesítményekkel, vízi-munkákkal kapcsolatos bírságra vonatkozó rendelkezések csak a rendelet hatálybalépését (1996. július 1.) követően megvalósított létesítmények esetén alkalmazhatóak, tehát a kutak vízjogi fennmaradási engedélyét az 1996. július 1. és 2016. június 4. között engedély nélkül létesített kutakra kell kérni annak érdekében, hogy a tulajdonos mentesüljön a bírságfizetés alól. Az 1996. július 1. előtt létesített kutak fennmaradási engedélyeztetésének elmulasztását tehát nem fenyegeti bírsággal a jogalkotó.

A Korm. rendelet 24.§ (3) bekezdése alapján kút engedélyezésének feltétele:

a) a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,

b) a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése, valamint

c) a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén annak megállapítása, hogy a kút az (1) bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozik, és az nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

Az ügyintézéshez szükséges:

a) kérelem (formanyomtatvány)

b) az Országos Névjegyzékben szereplő jogosult tervező által készített engedélyezési tervdokumentáció, amely tartalmazza:

 

1. a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklet I., II. vagy III. része szerinti adatokat

2. helyszínrajzot, ami feltünteti a tervezett létesítményt, az érintett terület(ek) helyrajzi számát és határoló vonalát

3. műszaki leírást

4. a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülésére vonatkozó nyilatkozatot.

A hatósági eljárás megindításakor – az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (1) bekezdése alapján – 3.000 Ft értékű illetéket kell illetékbélyeg formájában leróni.

Vonatkozó jogszabályok:

a) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

b) a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

c) a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartamáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet

 

(Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a jogszabályi előírásokban 2018. december végéig változás várható !)

________________________________________________________________________

                    ÉRTESÍTÉS

 

ÉRTESÍTJÜK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2018. OKTÓBER 13-án (SZOMBAT)

 

ZÁRVA TART.

_____________________________________________________________________________________

BURSA PÁLYÁZAT

 

 

Tisztelt Hallgatók!

 

Szomor Község Önkormányzata ebben az évben is meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulóját az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására.

 

Az aktuális pályázati kiírást és a kapcsolódó dokumentumokat a www.emet.gov.hu oldalról tölthetik le.

A rendszer használatával kapcsolatban az oldal tetején található Súgó nyújt segítséget.

 

Csak elektronikus pályázatrögzítés lehetséges!

 

A pályázati űrlapokat csak az EPER-Bursa rendszer felületén tölthetik ki a pályázók, semmilyen más pályázati űrlapot nem adhatnak be az önkormányzathoz, a pályázati űrlapok befogadásánál az Önkormányzat minden esetben ellenőrzi a rendszerben, a kinyomtatott űrlapokon található kód segítségével, hogy a pályázat valóban rögzítve és véglegesítve van a rendszerben!

 

Az EPER-Bursa rendszerben kitöltött és kinyomtatott pályázatokat 2018. november 6-ig a   Hivatalban kötelező mellékleteivel együtt kell leadni!

 

Kötelező mellékletek:

-        

közös háztartásban élők jövedelemigazolása (munkáltatói jövedelemigazolás,

        vállalkozók esetén a kérelem beadását megelőző 12 hóról a NAV igazolása)

 -     eredeti hallgatói jogviszony igazolás)

 

 

Csak az EPER-Bursa rendszerben regisztrált pályázók tudnak pályázatot beadni!

 

A rendszeren kívül az önkormányzathoz beadott pályázatok nem vehetnek részt az elbírálásban!  

 

Tisztelettel:

                                                                                           Mike Hajnalka                                                                                                                                jegyző    

_________________________________________________________________________________

Szomor Község Önkormányzata

 2822. Szomor, Szabadság tér 8.

Tel.: 34/580-530. Fax.: 34/370-604. e-mail: hivatal@szomorkozseg.hu

  Tisztelt Szülők !

 Értesítem Önöket, hogy Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2018. évben Iskoláztatási támogatást nyújt a Szomor községben állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben élő szülők – elvált szülők esetén azon szülő, aki a gyermeket neveli, és akinél a gyermek állandó lakcíme be van jelentve – részére - jövedelmi viszonyuktól függetlenül - azon gyermek(ei) után, akik nappali rendszerű gimnáziumi, középiskolai tanulmányokat folytatnak.

 

Az iskoláztatási támogatás mértéke: gyermekenként egyszeri 10.000,- Ft/tanév.

 

Az igénybejelentéshez kérelemlapot lehet igényelni az Önkormányzati Hivatalban és ide lehet benyújtani 2018. október 15-ig.

A határidő elmulasztása jogvesztő !

 

A kérelmet gyermekenként külön-külön kell benyújtani !

 

A kérelemhez csatolni kell: -      egyedülálló szülő esetén igazolást a gyermekelhelyezésről

-         

tanulói jogviszony (iskolalátogatási) igazolás

 

Szomor, 2018. szeptember 12.

                                                                     Tisztelettel:

                                                                                                                                                                                                                                                      Nagy György                                                                                                                              polgármester

Az igénylőlap a lap alján a letöltések alatt található. 

__________________________________________________________________________________

Szomor Község Önkormányzata

 2822. Szomor, Szabadság tér 8.

Tel.: 34/580-530. Fax.: 34/370-604. e-mail: hivatal@szomorkozseg.hu

  

Tisztelt Szülők !

 

Értesítem Önöket, hogy Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2018. évben Intézményi étkezési térítési díj támogatást nyújt a község általános iskolájába és óvodájába járó gyermekek részére, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500,- Ft)

700 %-át azaz 199.500,-Ft-ot.

 

A térítési díj támogatás mértéke: a mindenkori fizetendő térítési díj 50 %-a

 

 Az igénybejelentést a mellékelt kérelemlapon lehet benyújtani az Önkormányzati Hivatalhoz 2018. szeptember 30-ig. Ez esetben a támogatás szeptember 1. napjától illeti meg a kérelmezőt.

 

Ezt követően benyújtott kérelem esetén a támogatás a kérelem benyújtásának hónapja első napjától jár.

A kérelmet gyermekenként külön-külön kell benyújtani !

 

A kérelemhez csatolni kell:  -    egyedülálló szülő esetén igazolást a gyermekelhelyezésről

                                                                                                                                                                    

tanulói jogviszony (iskolalátogatási) igazolás

 

Szomor, 2018. szeptember 12.

                                                                                               Tisztelettel:

                                                                                                                                                                                                                                                                  Nagy György                                                                                                                              polgármester

 

     Az igénylőlap a lap alján a letöltések alatt található. 

_______________________________________________________________________________

                             Tájékoztató hivatásos gondnoki képzésről

 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya kellő létszámú jelentkező esetén a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESzCsM rendeletben meghatározottak szerint hivatásos gondnoki képzést tart.

A jogszabály alapján hivatásos gondnokká csak olyan nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy nevezhető ki, aki legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, és a hivatásos gondnoki képzésen eredményesen részt vett.

 

A képzés időtartama 28 óra, mely a vizsga 1 órás időtartamát is magában foglalja.

 

A képzés tervezett ideje: 2018. november 5.-2018. november 8.

A vizsga tervezett időpontja: 2018. november 15.

A képzés és a vizsga tervezett helyszíne: 2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2.

A képzés díja: 40.000.-Ft/fő.

 

A képzésre jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével lehet, melyet 2018. október 20. napjáig kérünk megküldeni az alábbi elérhetőségek valamelyikére:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2. vagy gyamugy@komarom.gov.hu.

 

Az órabeosztás az alábbiak szerint alakul:

 

Időpont

Előadás témája

 

2018. november 5.

8.00.-9.00.

Történeti előzmények

9.00.-12.00.

A pszichiátriai betegek jogai; A pszichiátriai betegellátás rendszere; A szociális gondoskodás rendszere

12.00.-16.00.

Az értelmi fogyatékosság; Pszichiátriai betegségek szociális összefüggései

2018. november 6.

8.00.-13.00.

A gondnokság alá helyezés okai, feltételei a hatályos jogszabályban; A gondnok feladatai és felelőssége; A gondnok kirendelése; A személyek joga; A személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogok, az önrendelkezési jog az egészségügyi ellátásban

13.00.-14.00.

A tulajdonjog

2018. november 7.

8.00.-14.00.

A szerződések joga; Öröklési jog; Bank-és hitelviszonyok; a gazdasági társaságokról szóló szabályozás gondnokoltakat érintő rendelkezései  

2018. november 8.

8.00.-15.00.

Nyilvántartások, iratkezelés, adatvédelem; A hivatásos gondnok gyakorlati teendői

 

A képzés díjának befizetésével, egyéb gyakorlati tudnivalókkal kapcsolatosan a jelentkezési lapok beérkezését követően adunk tájékoztatást.

 

A képzéssel kapcsolatosan érdeklődni a 34/515-185 vagy a 34/515-190 telefonszámon és a gyamugy@komarom.gov.hu e-mail címen lehet.

 Tatabánya, 2018. szeptember 4.                      

______________________________________________________________________________________

Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal

Szomori Kirendeltsége

         2822. Szomor Szabadság tér 8. Tel.: 34/580-530. Fax.: 34/370-640                                                                    e-mail:hivatal@szomorkozseg.hu 

 

Tisztelt Lakosság !

Tájékoztatom Önöket, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján a Kormány a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő (tűzifa, szén, probán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett) fűtőanyagot felhasználó háztartásokra is kiterjesztette a téli rezsicsökkentési támogatást.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre !

 

Háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be. Háztartásnak az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége tekinthető.

 

Az igénybejelentés határideje: 2018. október 15.

(A határidő elmulasztása jogvesztő!)

 

Az igénylőlapokat ügyfélfogadási időben a települési Önkormányzati Hivatalban lehet átvenni és benyújtani, valamint a település honlapjáról is letölthető.

 

A téli rezsicsökkentést tüzelőanyag (igénybejelentésben megjelölt fűtőanyag) formájában és 12.000 Ft értékben kapják a kérelmezők. Az önkormányzati hivatal a benyújtott kérelem alapján igazolást állít ki, mely az önkormányzat által kiválasztott vállalkozónál váltható be, a megjelölt határidőig!

 

2018. augusztus 21.       

                                                                           Mike Hajnalka sk.                                                                                                                                                       jegyző

 

Az igénylőlap a lap alján a letöltések alatt található. 

 

 

 

                                                     Szomori Napköziotthonos Óvoda 

Pályázatot hírdet  Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

           A pályázati kiírás az oldal alján a letöltések menüben megtekinthető.                      


                       Szomor Község Önkormányzata

       2822. Szomor, Szabadság tér 8.  Tel.: 34/580-530. Fax.: 34/370-604. e-mail:                                                                                                                                        hivatal@szomorkozseg.hu

 

TÁJÉKOZTATÁS EBÖSSZEÍRÁSRÓL

Tisztelt Lakosság !

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján „A tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.” A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján elektronikus nyilvántartást vezet az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

 Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a jogszabályban foglalt és a mellékelt ebösszeíró nyomtatványon szereplő adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Aki az összeírás ideje alatt adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, illetve szándékosan a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat 5000 Ft-tól 150.000 Ft-ig terjedő állatvédelmi bírsággal sújtható.

 Tájékoztatom az ebtartókat, hogy az ebnyilvántartás összeállítását diákmunkások segítségével készíti el az Önkormányzat, akik 2018. augusztus 30-ig minden ebtartót személyesen felkeresnek az adatlap kitöltése céljából. Az adatlap kitöltéséhez kérjük, készítsék elő az eb oltási könyvét.

 

Köszönjük, hogy az adatszolgáltatás teljesítésével előmozdítja az ebösszeírás sikerességét !

(Jelen összeírásnak nem célja az ebrendészeti hozzájárulás kivetése.)

 

        Nagy György s.k.                                                                                                                                                           polgármester

                                                                            Mike Hajnalka s.k.

                                                                                  jegyző

 _________________________________________________________________________________________

Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-a alapján

pályázatot hirdet a

 

Szomori Napközi Otthonos Óvoda

Német nemzetiségi Óvoda

 

Óvodavezetői munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye: 2822. Szomor, Vörösmarty M.u. 2.

 

Álláshely elfoglalásának ideje: 2018. augusztus 16.

 

Vezetői megbízás időtartama: 2018. augusztus 16-tól 2023. augusztus 15-ig.

 

Munkakörébe tartozó feladatok: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69.§ (1)-(2) bekezdés szerint.

 

Pályázati feltételek:

-        

magyar állampolgárság

-        

büntetlen előélet

-        

cselekvőképesség

-        

vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

-        

Felhasználói szintű MS Office ismeretek

-        

német nemzetiségi óvodapedagógus végzettség

-        

pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

-        

legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

-        

az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: legalább 1 év vezetői gyakorlat

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok elbírálásáról a megbízási jogkör gyakorlója Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a véleményezési határidő lejártát követő soron következő ülésén dönt. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a képviselő-testület fenntartja.

 

Pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

 

Illetmény: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

 

 _______________________________________________________________________________ 

 Nyári diákmunka program

 Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja felhívást tett közzé a „Nyári diákmunka 2018.” címmel.

A programhoz Szomor község is csatlakozik.

Diákjaink segítetnek az Önkormányzati Hivatal munkájában, intézményeink takarításában, a közterületek rendbetételében stb. 

A programban azok a nappali tagozatos diákok vehetnek részt, akik a program kezdő időpontjában (július 1-jén) már betöltötték a 16. életévüket, befejezésekor                (augusztus 31-én) pedig még nem múltak el 25 évesek, valamint nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek és ezt igazolni tudják.

A diákok június 19-től már regisztrálhatják magukat a lakó,- vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán ügyfélfogadási időben (hétfőtől csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13 óra között).

A nyilvántartásba vételhez a személyi okmányokon (TAJ-, adó-, lakcímkártya, személyi igazolvány) kívül az érvényes diákigazolvány, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolás szükséges.

 Várjuk a diákok jelentkezését!                                                                             Eelérhetőségünk: hivatal@szomorkozseg.hu, Tel.:06306900112.

                                                                 Mike Hajnalka jegyző

 

 ________________________________________________

 Tisztelt Szomori Lakosok!

Az Esztergomot az M1-es autópályával összekötő közúti  2x2 sávos gyorsforgalmú út tervezésének előkészítése kapcsán a tegnapi napon lakossági fórumot tartottunk, melyen közel 50 fő vett részt.

 

Az előkészítő munkálatokat végző Constreál Mérnöki Iroda Kft. munkatársai részletes tájékoztatást adtak az előkészítési munkálatok jelenlegi szakaszáról, a szóba jöhető variációkról. Képviselő-testületünk a fórumot követően ülésezett és egyetértett a jelenlévők által is támogatott un. 3 számú, a rajzon fekete színnel jelzett nyomvonallal és elsősorban azt támogatja. Ezek szerint a gyorsforgalmi út Anyácsa-puszta felett érkezne Szomor határába, azt követően a Nyakas hegyet követvén János-hegy ( Felsőörs ) lakott területe után keresztezné a Szomort Zsámbékkal összekötő országos közutat, ahol rá lehetne csatlakozni a gyorsforgalmi útra.

 

Amennyiben a döntéshozók is ezt a nyomvonalat preferálják, akkor gyakorlatilag településünk közigazgatási határán kívül vezetne az út, - sem zaj, sem légszennyezettség nem terhelné településünket - de elég közel lenne ahhoz ( 4 km ), hogy egy biztonságos és gyors haladást biztosító úton közlekedhetnénk akár Budapest, akár Esztergom, de nyugodtan mondhatom, hogy Tatabánya irányába is.

Az ütemezés szerint, ha minden a tervek szerint halad, 2023 –ban közlekedhetünk ezen az úton.

 

A későbbiekben még lesznek hasonló tájékoztatók, de ha végleges döntés születik a nyomvonalról, tájékoztatjuk önöket.

Természetesen, ha menetközben kérdésük lenne szívesen állunk rendelkezésükre.

 

Képviselő-társaim is rendelkeznek a jelen helyzethez szükséges információkkal.   

Szomor, 2018. április 25.

Nagy György

polgármester

__________________________________________________

Az adózó adóhatóság felé történő kapcsolattartása

Az adózó adóhatóság felé történő kapcsolattartása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) az Eüsztv-ben meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal [Eüszttv. 9. § (1) bek. a) pont aa) alpont]. Az egyéni vállalkozókkal kapcsolatban azonban fontos rögzíteni azt, hogy az Eüsztv. alkalmazásában kizárólag az a magánszemély minősül egyéni vállalkozónak, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (a továbbiakban: EVNY-ben) is ekként szerepel.

1. Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre kötelezett

a) gazdálkodó szervezet – ide nem értve a lakásszövetkezetet, valamint az adószámmal nem rendelkező alapítványt és egyesületet és az EVNY-ben nem szereplő, személyi jövedelemadó-törvény szerinti egyéni vállalkozót – elektronikus ügyintézését

aa) a cégkapuja

 b) az EVNY-ben szereplő egyéni vállalkozó KÜNY tárhelye (régi elnevezéssel ügyfélkapu)

útján tart kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.

Ezen adózói csoportba tartozó jogalany az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton köteles benyújtani – többek között – önadózásos adónemben a bejelentkezést, változásbejelentést és adóbevallást, kivetéses adónemben az adatbejelentést, mindkét adózási mód esetén a jogorvoslati, adómérséklési, fizetési könnyítés iránti és adóigazolás kiállítására irányuló kérelmet.

2. Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre nem kötelezett

a) természetes személy,

b) lakásszövetkezet, az adószámmal nem rendelkező egyesület és alapítvány,

c) a 600 000 Ft éves árbevételt meghaladó – a Htv. alkalmazásában vállalkozónak minősülő – mezőgazdasági őstermelő, továbbá

 d) az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, azonban a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozónak (így a Htv. alkalmazásában iparűzési adóalanynak) minősülő személy (közjegyző, egyéni ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő, önálló bírósági végrehajtó, szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező)

főszabály szerint továbbra is papír alapon tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.

Ezen adózói csoportba tartozó jogalany – döntése szerint – azonban elektronikus úton is tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal, feltéve, hogy megfelelő tárhellyel és azonosítási szolgáltatással rendelkezik.

 

 Az adózó részéről az elektronikus kapcsolattartás igénybevétele megtörténhet:

 

a) az ASP szakrendszer elektronikus ügyintézési felületén keresztül a  https://ohp.asp.lgov.hu     címen, vagy

 

b) a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések vonatkozásában a települési honlapokon (www.gyermely.hu, www.szomorkozseg.hu, www.hereg.hu) elhelyezett „Önkormányzati elektronikus ügyintézés” feliratra kattintva   érheti el az elektronikus ügyintézési portált.

                                                                                                                                                                                                                                               Mike Hajnalka                                                                                                                                     jegyző

______________________________________________________________

       Kedves Lakosságunk, Ügyfeleink és Partnereink!

Szomor Község Önkormányzatát is elérte a digitalizációs fejlődés, mi sem kívánunk lemaradni az újszerű megoldások alkalmazásáról. Tartson velünk és intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan! 

Az e-önkormányzati ügyintézés helyszíne az Önkormányzati Hivatali Portál, amely a https://ohp.asp.lgov.hu linken érhető el magánszemélyek és jogi személyek, vállalkozások számára egyaránt. 

 Bővebb információ az oldal alján a letöltések menüben megtekinthető.

___________________________________________________

A gyermekétkeztetés térítési díjának befizetési rendjéről

 

Tisztelt Szülők !

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szabályozta a gyermekétkeztetés térítési díjának befizetésére vonatkozó szabályokat és erre vonatkozóan új önkormányzati rendeletet alkotott, melynek a szabályai 2018. január 1-től hatályosak.

A térítési díjak mértékében változtatás nem történt. Az új szabályok a díjbeszedés szabályaira és a díjhátralék rendezésére vonatkoznak.

2018. január 1. napjától az étkeztetésért fizetendő térítési díjat egy hónapra vetítve, utólag kell megfizetni minden tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig a Napközi Otthonos Óvoda bankszámlájára. A befizetés történhet az eddigi gyakorlatnak megfelelően az élelmezésvezetőnél készpénzben, átutalási megbízással (postai csekk), vagy közvetlen bankszámlára utalással.

Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a kötelezettet írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi, és erről negyedévente tájékoztatja a fenntartót, Gyermely Község Önkormányzatát a térítési díj hátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében.

Amennyiben a térítési díj az intézményvezetői felszólítás ellenére nem kerül megfizetésre, úgy az ellátás (étkeztetés) a 15 napos befiztési határidő eredménytelen leteltét követő hónap első napjával megszűnik.

Az étkeztetés megszüntetéséről a polgármester minden esetben értesíti az illetékes család- és gyermekjóléti szolgálatot.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a térítési díj hátralékok fizetési meghagyás útján kerülnek végrehajtásra, s a végrehajtás költsége is a kötelezettet terheli, mely jelentős mértékben megemelheti a fizetési kötelezettséget.

 

Szomor, 2018. február 1.

                                                                     tisztelettel:

                                                                                                         Mike Hajnalka

                                                                                                               jegyző

 

 ___________________________________________________________

Tisztelt Szomoriak !

 

Mint a január eleji tájékoztatómban jeleztem Dr. Lieber Róbert fogorvos az idei évtől megszüntette rendelését Gyermelyen, ezért helyettesről kellett gondoskodni.

Gyermely Község Polgármestere, mint a fenntartó képviselője tájékoztatott, hogy a helyettesítést Dr. Szente Zsuzsanna fogorvos fogja ellátni, aki korábban a zsámbéki Dentinel Fogászati Klinikán dolgozott.

Az ANTSZ a működési engedélyt a doktornőnek megadta, így  – heti 20 órában –  a megszokott helyen, Gyermelyen a Fogászati Rendelőben lesz a rendelés 2018. február 1-től.

 

Rendelési idők:   

hétfő       14 – 19 óráig

kedd          9 – 14 óráig

szerda     13 – 18 óráig

csütörtök  8 – 13 óráig

 A fogorvos elérhetősége: 06-30/ 77-33-064


Szomor, 2018. január 30.

                                                         Tisztelettel,

                                                                                                                   Nagy György

                                                                                                                   polgármester

________________________________________________________

2018. évi Szelektív hulladék szállítási ütemterv 

 az oldal alján a letöltések menüben megtekinthető. 

______________________________________________________

 

 Pályázatok Civil Szervezetek, Vállalkozások és Vállalkozók részére!!

Megjelentek a LEADER pályázatok ,melyek az oldal alján a letöltések menüben megtekinthetők. 

_______________________________________________________________

 

Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal

Szomori Kirendeltsége

 2822. Szomor, Szabadság tér 8.

Tel.: 34/580-530. Fax.: 34/370-604. e-mail: hivatal@szomorkozseg.hu

 

                                                    É R T E S Í T É S

 

                    ÉRTESÍTJÜK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY AZ                                 ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

 

                  ÚJ CÍME: SZOMOR, SZABADSÁG TÉR 8.

 

                                                                                      Tisztelettel:  Mike Hajnalka                                                                                                                                   jegyző

_________________________________________________

Tisztelt Lakosság !

 

Avar- és kerti hulladék égetés rendje

A nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése február, március, április, szeptember, október és november hónapokban kedd és pénteki napokon végezhető el. Ünnepnapokon az égetés tilos !

Aki a fenti szabályt megsérti bírsággal sújtható.

A helyi rendelet részletes szabályait a község honlapján a www.szomorkozseg/onkormanyzat/rendeletek elérhetőségen olvashatják.

 

Mike Hajnalka

jegyző

 

Gyógyszertár Gyermely

A fiókgyógyszertár nyitva tartása az alábbi:

Hétfő: 9:00 - 17:00
Kedd: 12:00 - 17:00
Szerda, Csütörtök, Péntek: 8:00 - 13:00

Telefonszám: 34/483-146

 

 

----------------------------------------------------

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

Települési ügysegéd  ügyfélfogadási ideje

2016. február 22-től

 

Cím:                Szomor Község Önkormányzata

2822. Szomor, Szabadság tér 8.

E-mail:            hivatal@tatabanya.kemkh.gov.hu

Telefon:          34/580-530 (csak a szomori ügyfélfogadási időben)

Félfogadás:     Hétfő: 14:30-15:30

 

 

Ügytípus:        foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, közgyógyellátás megállapítása,
ápolási díj, időskorúak járadéka

 

------------------------------------------

Megalakult a Szomori Helyi Értéktár Bizottság

 

Várjuk a lakosok javaslatait!

 

A magyar nemzeti értékekről és a hungaricumokról jogszabály rendelkezik. Országos, megyei és helyi szinten is szerveződik az a feltáró munka, amely a magyar értékek gyűjtését, megőrzését szolgálja. Ennek első lépése, hogy a helyi, települési különlegességeket is fel kell tárni, és meg kell őrizni az utókor számára. A képviselő-testület döntése alapján Szomoron is megalakult a Helyi Értéktár Bizottság, amelynek célja Szomor Helyi Értéktárának létrehozása, ami a falu területén fellelhető értékeket tartalmazó gyűjtemény lesz.

A bizottság tagjai: Nagy György, Virágh István, Brunáczki Teréz, Kosztka Ernő, Steiner Gabriella, Treszl Tibor, Zavarkó Balázs Jánosné, Mike Hajnalka, Kovács Imréné. 

Fontos, hogy valóban településünkre jellemző értéktár valósuljon meg. A szakmai testület minden ötletet, véleményt, elképzelést örömmel vár és köszönettel fogadja a lakosság együttműködését. 

A Szomor területén fellelhető, illetve az itt létrehozott helyi érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a javaslat minta kitöltésével és visszaküldésével. A javaslatot postai úton vagy személyesen is be lehet nyújtani Szomor Község Önkormányzatához.

 

A nyomtatvány letölthető ITT. Ugyanitt bővebben tájékozódhatnak a jelölésről, a kategóriákról.

 

A Helyi Értéktár Bizottság a beérkezett javaslatot megvizsgálja és dönt a Helyi Értéktárba történő felvételről vagy a felvétel elutasításáról. 

A Helyi Értéktárba felvett helyi értékek bekerülhetnek a Megyei Értéktárba, onnan pedig a Magyar Értéktárba, majd a következő lépcsőfokként a Hungarikumok Gyűjteményébe.

 

A helyi értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: 

a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták; 

b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra; 

c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek; 

d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás; 

e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek; 

f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények; 

g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek; 

h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások. 

 

Mike Hajnalka

jegyző 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

Dr. Dévényi Norbert - közjegyzői iroda Bajnán

Hivatali helyiséget nyitottam Bajnán a Községházán (Kossuth u. 1.), 
ahol szerdánként 8-12 óra között tartok ügyfélfogadást, 
azonban ettől eltérő időpontra is lehet a 33/510-480
telefonszámon időpontot egyeztetni az esztergomi irodámmal.


Az alábbi honlapomon ( http://www.drdevenyi.hu/ )a közjegyzői tevékenységek listáját olvashatják,
de röviden, néhány dolgot kiemelve,
foglalkozunk különösen az alábbi területekkel:
aláírás- és másolat-hitelesítés,
adásvétel, ajándékozás, végintézkedések, igazságügyi szakértő kirendelése,
hitelbiztosítéki nyilvántartással kapcsolatos ügyek, cégkivonat, hiteles
tulajdoni lap másolat, stb.

Mindezt német nyelven is a nyelvi jogosítványomra tekintettel.
A hagyatéki ügyekben viszont továbbra is a
területileg és az elhalálozás hónapja szerint illetékes közjegyzőhöz kell
fordulni. 
Megkereséseiket tisztelettel várom.

Köszönettel:  

dr. Dévényi Norbert
közjegyző